Landelijke expertisecentra

Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat er centraal.


Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Het CRKC verzamelt kennis en verwerft deskundigheid over religieus erfgoed, ondersteunt en adviseert erfgoedbeheerders en bevordert de kennis en de belangstelling voor religieus erfgoed. Op het vlak van de religieuze archieven werkt het Centrum nauw samen met KADOC-KULeuven, het Rijksarchief en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De prioriteit van het CRKC ligt bij het erfgoed van de katholieke kerk, zonder evenwel het erfgoed van de andere in ons land erkende religies uit het oog te verliezen. Het expertisecentrum is gevestigd op de historische site van de Abdij van Park en staat er mee aan de basis van het museum voor religieuze kunst en cultuur.

• Contact: 016 40 60 73
• Adres: Abdij van Park 7, 3001 Heverlee
• Website: www.crkc.be


Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil, samen met andere geïnteresseerden, het verleden van landbouw, platteland en voeding (vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw) bestuderen, bewaren en toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit cultureel erfgoed wordt belicht in zijn nationale en internationale context, waarbij ook grote aandacht uitgaat naar de interactie met actualiteit en toekomst.
• Het CAG is een kenniscentrum dat de geschiedenis van het brede themaveld landbouw, platteland en voeding bestudeert. Hierbij wordt de periode van 1750 tot vandaag bestreken.
• Het CAG is een onafhankelijk kruispunt voor erfgoedinitiatieven. Het doet aan ondersteuning, geeft advies en zoekt samenwerking “op maat” van de partners.
• CAG biedt ook informatie, educatie en animatie. Het wil het brede publiek aanspreken over verleden, heden en toekomst van landbouw en voeding, via publicaties, lezingen, evenementen en het internet.
• De nodige wetenschappelijke ondersteuning wordt verstrekt door het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven, een zusterorganisatie van het CAG.

• Het CAG is door de Vlaamse Overheid erkend als expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen.

• Contact: contact@cagnet.be of 016 32 35 25
• Adres: Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven
• Website: www.cagnet.be


Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)

 Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) is sinds 2012 erkend als landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het werkt onder de koepel van het Vlaams Architectuurinstituut en maakt deel uit van de internationale kunstcampus deSingel in Antwerpen. Het CVAa geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Het CVAa staat ten dienste van de brede cultureel-erfgoedgemeenschap die betrokken is bij het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving. Het zet zich in om het cultureel erfgoed van het ontwerp van de omgeving beter te registreren, te beheren, te onderzoeken en te ontsluiten.

• Contact: cvaa@vai.be of 03 242 89 70
• Adres: Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen (post) | Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (bezoekadres)
Website: www.cvaa.be


Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE)

ETWIE ontplooit zich tot het Expertisecentrum voor Vlaanderen en Brussel voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (TWI-erfgoed), ongeacht de periode en met inbegrip van:

• roerend erfgoed zoals instrumenten, gereedschappen, toestellen, machines, automaten en de complexe gehelen die ze eventueel samenstellen

• immaterieel erfgoed met alle schriftelijke, mondelinge en audiovisuele bronnen, gebruiken, kennis, technieken en alle ruimtelijke en historische contexten die hiermee verband houden

• alle roerende en immateriële aspecten van onroerend erfgoed

ETWIE fungeert als dienstverlenende en kennisdelende centrale netwerkorganisatie die de TWI-erfgoedgemeenschap samenbrengt, activeert, begeleidt en stimuleert. Hierbij heeft ETWIE een landelijk bereik met inclusie van alle deelaspecten binnen het brede technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed en met inclusie van alle types actoren. Opererend in een internationale context stemt ETWIE zijn werking af op het Steunpunt en betrekt relevante musea op landelijk niveau in zijn bestuurlijke werking.

Om iedereen op een gedifferentieerde wijze bij het TWI-erfgoed te betrekken wordt de maatschappij bewuster gemaakt van de fundamentele impact en het belang ervan voor onze collectieve identiteit. In die context is ETWIE er voor en dankzij zijn hele erfgoedgemeenschap waarbij elke actor meerdere functies kan vervullen en ETWIE als kennismakelaar optreedt.

• Contact: info@etwie.be of 015 27 23 34
• Adres: Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen
• Website: www.etwie.be


Het Firmament

Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het inspireert groepen, gemeenschappen en individuen om op een actuele, reflectieve en zorgzame manier om te gaan met dit erfgoed. De opgebouwde expertise inzake het cultureel erfgoed van het figurentheater geldt daarbij als een belangrijk vertrekpunt. In dialoog met het veld ontwikkelt Het Firmament nieuwe kennis en expertise over behoud en beheer, onderzoek, transmissie, ontsluiting en publiekswerking. Het doet dit vanuit een internationaal perspectief en speelt in op maatschappelijke tendensen en behoeften. Het Firmament vervult een stimulerende makelaarsrol in het expertisenetwerk van het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het bouwt aan een platform om relevante kennis en expertise verder te ontwikkelen en uit te wisselen inzake het koesteren en borgen van roerend en immaterieel erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen.

• Contact: contact@hetfirmament.be of 015 34 94 36
• Adres: Brusselpoort, Hoogstraat 83, 2800 Mechelen
• Website: www.hetfirmament.be


LECA

LECA is het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Als aanspreekpunt wil het de weg wijzen naar betrouwbare informatie, experten en organisaties die werken rond het erfgoed van cultuur van alledag. LECA sensibiliseert het brede publiek over het belang van dit domein en communiceert over nationale en internationale tendensen.

LECA specialiseert zich in het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten. De dienstverlening richt zich in de eerste plaats tot personen, organisaties en verenigingen die dit erfgoed koesteren.

• LECA wil deze cultureel-erfgoedgemeenschappen organiseren, activeren, adviseren, informeren, sensibiliseren en ondersteunen om er voor te zorgen dat hun erfgoed gedocumenteerd wordt, onderzocht wordt, ter harte genomen wordt en voor het publiek ontsloten wordt.
• Het centrum reikt methodes aan om op een actuele, vernieuwende en duurzame manier om te gaan met dit erfgoed.
• Ook streeft LECA naar een groter bewustzijn in de samenleving van het belang en de waarde van het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten. Via publieksactiviteiten (websites, publicaties, lezingen, workshops…) wil LECA de diversiteit en rijkdom van dit erfgoed benadrukken en centraal in de actuele samenleving plaatsen.
• LECA is bovendien een knooppunt voor kennisdeling en expertise-uitwisseling. Het wil samen met nationale en internationale onderzoeks-, documentatie- en collectiebeherende instellingen kennis en expertise ontwikkelen en uitwisselen over het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten.
LECA volgt nationale en internationale tendensen op de voet, haalt internationale expertise binnen en geeft die door.

Door de krachten te bundelen en expertise-uitwisseling te bevorderen wil LECA het erfgoed van sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten versterken en het draagvlak ervoor vergroten.

• Contact: info@lecavzw.be of 09 223 97 00
• Adres: Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent
• Website: www.lecavzw.be


PACKED

PACKED vzw wil als expertisecentrum een centrale rol opnemen om in Vlaanderen de vorming van kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering te centraliseren én de opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid te verspreiden. Het expertisecentrum wil zo de kwaliteit en de doeltreffendheid van de acties op het vlak van digitalisering en digitale archivering in het ruime cultureel erfgoedveld verbeteren en bewaken.

PACKED vzw bouwt de reeds aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties verder uit. Gezien haar historische achtergrond, doet PACKED vzw dit voornamelijk in functie van de museumsector en heeft ze hierbij een bijzondere maar niet-exclusieve aandacht voor audiovisuele kunst en audiovisueel erfgoed. Deze kennis, ervaring en expertise wil PACKED vzw in de toekomst niet alleen beschikbaar stellen van musea maar ook van andere (collectiebeherende) instellingen en organisaties binnen (en buiten) het cultureel erfgoedveld, zoals bijvoorbeeld archieven en bewaarbibliotheken.

PACKED vzw coördineert hiernaast de samenwerking met en tussen de diverse actoren in het brede erfgoedveld die werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent digitalisering en digitale archivering van uiteenlopende soorten cultureel erfgoed. Het expertisecentrum streeft ook naar afstemming met instellingen en projecten die gelijkaardige activiteiten ontplooien buiten het cultureel erfgoedveld, bv. universiteitsbibliotheken en omroepen.

PACKED vzw is er op deze manier voor alle instellingen en organisaties in Vlaanderen die zich de zorg voor het cultureel erfgoed tot taak stellen. De organisatie werkt complementair aan FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het expertisecentrum stimuleert de standaardisering en innovatie binnen de cultureel erfgoedinstellingen en ondersteunt hen bij de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de hedendaagse en toekomstige digitale samenleving.

PACKED vzw bedt haar werking niet enkel in in de context van Vlaanderen en Brussel, maar uiteraard ook in de Belgische, Europese en bredere internationale context. Werken aan een digitale samenleving is per definitie grensoverschrijdend.

Contact: info@packed.be of 02 217 14 02
• Adres: Rue Delaunoystraat 58, bus 23, 1080 Brussel
• Website: www.packed.be

Resonant

Resonant vzw is een dynamische en open netwerkorganisatie die het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt. Door de inzet van expertise omtrent muzikaal erfgoed wil Resonant vzw in nauwe dialoog met het brede muzikale (erfgoed)veld een coördinerende rol spelen. Via kennisdeling, een interdisciplinaire aanpak en de uitbouw van internationale contacten streeft Resonant vzw niet enkel naar de verbreding van het draagvlak rond muzikaal erfgoed, maar evenzeer naar een integrale benadering van dit soort erfgoed. Door actief om te gaan met dit bedreigde (culturele) erfgoed wil Resonant vzw haar steentje bijdragen tot een meer open samenleving.

• Contact:  info@resonant.be of 016 32 99 55
• Adres: Parijsstraat 72B, 3000 Leuven
• Website: www.muzikaalerfgoed.be


Tapis Plein

Als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed wil tapis plein vzw bemiddelen voor een erfgoedpraktijk die mensen zin geeft in erfgoed. Het wil organisatoren van cultureel erfgoedactiviteiten in heel Vlaanderen begeleiden bij het vinden van originele insteken en reikt methodieken en tools aan om het publiek actiever te betrekken.

Via laboprojecten wil tapis plein vzw antwoorden zoeken op actuele uitdagingen en zo bijdragen tot de verdere ontwikkeling van expertise. Door zich in te schakelen in internationale netwerken wil tapis plein vzw buitenlandse expertise vlotter laten doorstromen naar haar cultureel erfgoedgemeenschap in Vlaanderen.

Tapis plein vzw wil methodes en technieken aanreiken waarmee organisatoren van erfgoedactiviteiten het publiek actiever kunnen betrekken: door met hun verhalen en hun erfgoed aan de slag te gaan of door het publiek vanaf de start bij de realisatie van een project te betrekken. Daarnaast wil tapis plein vzw ook nadenken over formats en manieren waardoor specifiek erfgoed meer deel kan uitmaken van de belevingswereld van mensen. Via de projecten en samenwerkingen die zij in het verleden heeft gerealiseerd, heeft tapis plein vzw al enige ervaring opgebouwd. Maar ze wil zeker ook expertise van andere spelers opsporen en die vlotter laten circuleren binnen haar erfgoedgemeenschap. Tapis plein vzw schakelt zich daarom in binnen netwerken in binnen- en buitenland.

Tapis plein vzw wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van expertise door zelf een rol als labo op te nemen. In de eigen projecten wordt er steeds geëxperimenteerd met nieuwe methodes of wordt er gezocht naar antwoorden op actuele uitdagingen. Quartier Bricolé is een voorbeeld van onze actuele grote proeftuinprojecten, maar de komende jaren volgen er ongetwijfeld meer.

Tapis plein vzw houdt niet van éénrichtingsverkeer. Ons team wil dus zeker niet alleen sleutelen aan een eigen aanbod, de medewerkers willen zich permanent laten voeden door uw vragen, ervaringen, suggesties. We denken met plezier mee over specifieke problemen en bijten ons graag vast in nieuwe uitdagingen.

Inspelend op het nieuwe beleid voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) in Vlaanderen, wil tapis plein vzw zich vanaf 2012 als landelijk expertisecentrum inzetten voor het waarborgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dit met bijzondere aandacht voor methodiek en voor het domein van vaardigheden, praktijkkennis en ambachten in het bijzonder. Tapis plein vzw wil verder expertise opbouwen rond participatieve erfgoedwerking, innoverende en adequate antwoorden zoeken op actuele uitdagingen, en toekomstperspectieven creëren voor erfgoedzorg, -transmissie en -ontwikkeling. Tapis plein vzw fungeert in Vlaanderen als expertisekern vanuit het cultureel erfgoedveld in een uitgesproken cross- en transsectoraal netwerk en floreert in relevante internationale netwerken.

• Contact: info@tapisplein.be of 050 68 37 94
• Adres: Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge
• Website: www.tapisplein.be