Melle

Bunkergordel

De website www.bunkergordel.be is ontstaan vanuit een passie voor de bunkers van de bunkerlinie Bruggenhoofd Gent en alles wat aan deze linie gekoppeld kan worden. In een latere fase werden ook bestaande vestingswerken en (eventueel verdwenen) zaken uit WO I en WO II toegevoegd, telkens vergezeld van een korte geschiedenis. De website wil de informatie over de bunkers zo veel mogelijk verspreiden en is steeds op zoek naar aanvullingen.

Sporadisch wordt ook meegewerkt aan voordrachten of bunkerwandelingen. Op de website zijn ook bunkerwandelingen te vinden die doorheen het Land van Rode lopen.

• Contactpersoon: Luc Van de Sijpe
• Website: www.bunkergordel.be


Cinematografisch museum Melle

Vanuit een grote interesse in de techniek van het filmen startte Theo Ceelen met het verzamelen van camera’s. Intussen heeft hij al een 180 camera’s in zijn bezit gekomen.  Het gaat om 8mm-camera’s, 9,5mm-camera’s, 16mm-camera’s en de professionele 35mm-camera’s. Deze staan tentoongesteld in zijn bibliotheek. Het museum is te bezoeken na afspraak.

• Contactpersoon: Theo Ceelen
• Telefoon: 09 252 13 60
• Adres: Koningin Fabiolalaan 21, 9090 Melle


Confrerie van de Roze Olifant

De Confrérie van de Roze Olifant van Melle stelt zich tot doel de aloude tradities van de Melse streekbieren – in het bijzonder de “Delirium Tremens” – als kwaliteitsproduct zowel in binnen- als buitenland te promoten en deze bieren als “echt iets van bij ons” te leren waarderen. De Confrérie is ook actief op sociaal vlak. Regelmatig verleent ze haar medewerking aan tal van activiteiten waarvan de opbrengst integraal geschonken wordt aan de afdeling Kinderpsychiatrie van de psychiatrische kliniek Caritas te Melle.

• Contactpersoon: Marc Symoens
• Adres: Bruiloftstraat 70, 9050 Gentbrugge
• E-mail: marc.symoens@skynet.be
• Website: www.delirium.be


Cultuurdienst Melle

De cultuurdienst staat in voor de ontwikkeling van een gevarieerd en breed toegankelijk cultuuraanbod in de gemeente. Zo organiseert of coördineert de dienst de concertreeks OORkussen, workshops, cultuuruitstappen in het najaar en de deelname aan nationale evenementen zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag. Verder staat de dienst in voor de ondersteuning van de lokale (socio-)culturele verenigingen en van de cultuurraad.

• Contactpersoon: Mieke Penninck
Adres: Gemeenteplein 1, 9090 Melle

• E-mail: cultuur@melle.be
• Website: www.melle.be/cultuur


Davidsfonds Flora – Vogelhoek

Davidsfonds Flora – Vogelhoek organiseert verschillende culturele activiteiten in en rond Merelbeke Flora en Melle Vogelhoek. De activiteiten staan open voor leden en niet-leden.

• Contactpersoon: Dirk Morren
• E-mail: dirk.morren@telenet.be en secretariaat@davidsfonds-flovog.be
• Website: www.davidsfonds-floravogelhoek.be


Funerair erfgoed Melle

Binnen de heemkundige vereniging De Gonde inventariseert de werkgroep funerair erfgoed grafmonumenten aan de Sint-Martinuskerk, de Sint-Bavokerk en op de gemeentelijke begraafplaats. Op termijn wil ze het gemeentebestuur adviseren inzake beleidsbeslissingen met betrekking tot het behoud en beheer van waardevolle grafmonumenten in Melle.

• Contactpersoon: Michel De Roek
• E-mail: m.deroek@telenet.be
• Telefoon: 09 252 10 27
• Website: www.erfgoedmelle.be/funerair-erfgoed


Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Melle (MAD)

Het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden. Je kan er terecht voor een bezoek aan de vaste collectie , voor informatie over de lokale geschiedenis (Melle en omgeving) of voor genealogie (stamboomkunde).

• Contactpersoon: Hannah Van der Auwera
• Adres:  Brussesesteenweg 393-395, 9090 Melle
• Telefoon: 09 252 26 47
• Website: www.erfgoedmelle.be


Heemkundige vereniging De Gonde

De heemkundige vereniging De Gonde bestudeert de geschiedenis van de gemeente Melle en haar deelgemeente Gontrode. Ze ontstond naar aanleiding van archeologische opgravingen te Melle. De resultaten van dit onderzoekswerk worden sinds 1972 gepubliceerd in het driemaandelijks tijdschrift ‘De Gonde’.  Alle uitgegeven nummers liggen ook ter inzage in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.

• Contactpersoon: Daniël Lemmens
• Adres: Brusselsesteenweg 393-395, 9090 Melle
• E-mail: degonde@erfgoedmelle.be
• Telefoon: 09 252 26 47
• Website: www.erfgoedmelle.be


Heemkundig genootschap Land van Rode

Het heemkundig genootschap Land van Rode wil het beoefenen van heemkunde in al haar facetten aanmoedigen en verspreiden. Het bestuur wil je helpen bij de zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode (Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele). Driemaandelijks wordt ook een tijdschrift uitgegeven over onderwerpen uit het Land van Rode. Regelmatig organiseert het bestuur activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden. De collectie van de heemkundige kring is raadpleegpaar in het documentatiecentrum in het Erfgoedhuis in Moortsele.

• Contactpersoon: Françoise Verhoosele
 Adres:Hundelgemsesteenweg 101 A301, 9820 Merelbeke
• E-mail: secretaris@landvanrode.be
• Telefoon: 09 362 69 95
  •Website: www.landvanrode.be


Ovenveld en Kunstgroep M vzw

Het kunst- en vormingsatelier het Ovenveld biedt iedereen de gelegenheid tot beeldhouwen, potten draaien, boetseren, houtsnijden en etsen. Wie zich aansluit kan een jaar lang gebruikmaken van alle infrastructuur.  Op geregelde tijdstippen vinden er workshops en lessenreeksen plaats.

• Adres: Ovenveldstraat 2, 9090 Melle
• E-mail: ovenveld@gmail.com
• Website: www.melle.be/gemeentelijk-atelier-voor-beeldende-kunsten-het-ovenveld


Werkgroep genealogie Melle vzw

De Werkgroep Genealogie Melle vzw ondersteunt het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum voor het genealogische luik. Vrijwillige medewerkers ontvangen en begeleiden de bezoekers in de leeszaal. De werkgroep organiseert eveneens cursussen i.v.m. het leren lezen en begrijpen van oude documenten en biedt een lessenreeks aan voor startende genealogen. Verder verzamelt, inventariseert en ontsluit de werkgroep genealogisch bronnenmateriaal. Ze beheert ook de collecties necrologie (o.a. doodsbrieven en –prentjes) van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.

• Contactpersoon:  Luc De Ruyver
• Adres: Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle
• E-mail: lucderuyver@skynet.be en WGMvzw2012@gmail.com
• Telefoon: 09 252 26 47