Privacy

 

Erfgoed Viersprong hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

 

In deze privacyerklaring willen we helder en transparant communiceren over welke gegevens we verzamelen en over hoe we met deze gegevens omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en springen zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Erfgoed Viersprong houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit betekent:

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en het type persoonsgegevens zijn beschrijven in deze privacyverklaring.
 • We verzamelen enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming bij de verwerking uw persoonsgegevens.
 • We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We kennen en respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en brengen u van die rechten op de hoogte.
 • Erfgoed Viersprong is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen over de privacyverklaring neemt u contact op via onderstaande gegevens:

 

Erfgoed Viersprong
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
info@4sprong.be
09 362 87 19

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 Erfgoed Viersprong verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over de werking van Erfgoed Viersprong.
 • Om u te laten deelnemen aan activiteiten of vormingsinitiatieven van Erfgoed Viersprong.
 • Om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.
 • Om in de regel te zijn met de wet op het vrijwilligerswerk.
 • Om het ondersteuningsbeleid uit te voeren.
 • Om onze loketfunctie uit voeren en de aanwezige expertise rond erfgoed in kaart te brengen.

Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van u opvragen, opslaan en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de verzorging van de internetomgeving (webhosting);
 • de verzorging en verspreiding van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Erfgoed Viersprong bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als vereist bij wet en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van de verwerking. De persoonsgegevens worden tot maximum vijf jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

We beschermen je gegevens en nemen passende maatregelen om onrechtmatige verwerking te voorkomen zoals:

 • Onze apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens gaan er zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan de geheimhouding ervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor contact op met ons via info@4sprong.be.

 Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u contact met ons opnemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

 Wij kunnen ons privacybeleid en privacayverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging kondigen wij aan op onze website.