ZORGEN VOOR ERFGOED

De beste zorgen voor het erfgoed in de regio, daar zetten we ons voor in!

Inventariseren en waarderen

Meten is weten, via inventarisatie en registratie brengen we het aanwezig erfgoed in kaart. We focussen deze beleidsperiode op de (afwerking van) museale en religieuze inventarissen, immaterieel cultureel erfgoed, de inventarissen bouwkundig erfgoed en het funerair erfgoed. Bij erfgoedzorg volgt na het inventariseren het waarderen. Concreet bieden we ondersteuning bij waardering en herbestemmingstrajecten van het religieus (onroerend en roerend) en museaal erfgoed.

Behoud & beheer: erfgoed in goede handen

We sensibiliseren rond de juiste omgang met waardevol of beschermd onroerend erfgoed door in overleg te gaan met bouwheren en architecten. Daarnaast bieden we expertise rond behoud en beheer van erfgoedcollecties. In de uitleendienst vind je hiervoor het nodige materiaal.

Visie-ontwikkeling

We zetten in op een lange termijnaanpak. Daarom stimuleren en ondersteunen we sterk visieontwikkeling rond collecties en onroerend erfgoed. Dit zowel voor eigenaars van roerende collecties, voor gemeenten inzake de aanpak van hun cultureel en onroerend erfgoed, als op schaal van de regio.

Borgen van immaterieel erfgoed

Regio Viersprong is rijk aan immaterieel cultureel erfgoed. Deze rijkdom, de diversiteit en verscheidenheid brengen we onder de aandacht. We motiveren en ondersteunen gemeenschappen bij het registreren en borgen van hun praktijken. Zelf werken we participatieve projecten uit rond circuserfgoed (2022-2023) en religieuze tradities (2024-2025).

< Terug naar het overzicht